card

Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалт

Бид олон улсын Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын  менежментийн тогтолцооны ISO 45001:2018, Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO 22000:2018, Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны ISO 14001:2015, Боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцооны ISO 21001:2018  стандартын баталгаажуулалтын үйлчилгээг үзүүлж гэрчилгээ олгож байна.