card

Үйлдвэрлэлийн тогтолцооны баталгаажуулалт

 

 

  • Эгзэгтэй цэгийн хяналт ба аюулын шинжилгээний тогтолцоо (HACCP)
  • Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (ХААЗД)
  • Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (ХААЗД)