card

Бидний тухай

 

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

Манай компани нь Монгол Улсад чанар болон хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчны менежментийн тогтолцооны олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх үйлст хувь нэмэрээ оруулахаар 2014 онд байгуулагдсан билээ.

Монгол улсын хөгжил дэлхийн хүн төрөлхтөний бий болгосон үнэт зүйл буюу стандартыг баримжаалах цаг аль хэдийн болсон ба Стандарт -дэлхийн хөгжлийн түлхүүр, Чанар бидний зорилт гэдэг нь өндөр хөгжил бүхий Монгол орны хөгжлийг тодорхойлох ойлголтуудын нэг мөн юм. Аж ахуйн нэгж, бүх чиглэлийн бизнесийн байгууллага Удирдлагын тогтолцооны стандартуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, хэрэгжүүлж ажиллах нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанарыг тасралтгүй сайжруулах байгууллагын соёлыг бий болгон байгууллагын үр ашиг, үнэлэмжийг тогтмол нэмэгдүүлэх боломжтой болно.

Эс Эф Си Эс ХХК нь ISO 9001:2015, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 21001 стандартын баталгаажуулалтыг олон улсын ISO 17021:2015 стандартын дагуу хийж, гэрчилгээ олгож буй үндэсний баталгаажуулалтын компани юм. Бид байгууллагын хөгжил, хамт олны бүтээлч санал санаачлагыг дэмжин хөгжүүлэх, тэргүүн туршлага, мэдлэг, мэдээллийг түгээж удирдлагын сайн тогтолцоотой аж ахуйн нэгжийн тоог нэмэгдүүлэх замаар Монгол улсын тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилготой ажиллаж байна.

"ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА."

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Г.УНДАРЪЯА

 

Танилцуулга

Эс Эф Си Эс ХХК нь Монгол Улсад чанар болон хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчны менежментийн тогтолцооны олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх үйлст хувь нэмэрээ оруулахаар 2014 онд байгуулагдсан билээ.

Манай компани нь олон улсын менежментийн тогтолцооны стандартуудын сургалт, аудит, баталгаажуулалтын үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд:

МАНАЙ ДАВУУ ТАЛ
 

1. ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001 стандартын аудит хийх эрхтэй Олон улсын 33 аудитортой.

Сургалт, аудит, баталгаажуулалтын цогц үйлчилгээг олон улсын жишгээр шударга, хараат бус зарчмын дагуу явуулах бүтэц, чадавхитай. Манай компани нь Монгол улсын Хөдөлмөрийн яам, Уул уурхайн яам, Стандартчилал хэмжил зүйн газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциаци, Уул уурхайн хүний нөөцийн хөгжил, Мэргэшсэн ХАБЭА-н мэргэжилтнүүдийн холбоо зэрэг ТББ-ууд, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, Чех Улсын LL-C Баталгаажуулалтын байгууллага, Hong Kong Veritas Limited (HKV Ltd) компани зэрэг төрийн болон төрийн бус, дотоод гадаадын компаниудтай тус тус хамтран ажиллаж байна.

ГАДААД ХАРИЛЦАА
 

Эс Эф Си Эс ХХК Хонг Конгийн олон улсын стандарт (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 50001 зэрэг)-уудын сургалт, зөвлөгөө, баталгаажуулалтын IRCA (аудитын сургалт, хөтөлбөрийг баталгаажуулдаг олон улсын байгууллага)-ийн эрхтэй Hong Kong Veritas Limited (HKV Ltd) компанитай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, Монгол Улсад дээрх стандартуудын олон улсын зөвшөөрөлтэй сургалтуудыг явуулж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх болсон бөгөөд 2014 оны 9 дүгээр сард, 2016 оны 01 сард IRCA-ийн зөвшөөрөлтэй ISO 9001 Аудитор/Тэргүүлэх аудиторын сургалтыг 2 удаа амжилттай зохион байгуулсан.

Манай компани IAF (International forum for accreditation)-д хүлээн зөвшөөрөгдсөн итгэмжлэлтэй Чех Улсын LL-C Certification баталгаажуулалтын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, Монгол Улсад ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 27001-ийн менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтыг хамтран хэрэгжүүлэх, олон улсын сертификат олгох, менежментийн тогтолцооны аудитор/тэргүүлэх аудитор бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулах эрхтэй болсон.

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫГ ОРЧУУЛАХ, НУТАГШУУЛАХ, БОЛОВСРУУЛАХ

Олон улсын стандартыг орчуулах, нутагшуулах, боловсруулах талаар дараах ажлыг гүйцэтгэсэн байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо-Шаардлага MNS OHSAS 18001:2012, хэрэгжүүлэх заавар MNS OHSAS 18002:2015

2. Чанарын менежментийн тогтолцоо-Шаардлага, ISO 9001:2015,

3.Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо-Шаардлага ба ашиглах заавар, ISO 14001:2015,

4. Менежментийн тогтолцоонд аудит хийх заавар, ISO 19011:2011 стандартуудыг орчуулж нутагшуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

5. Уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй-Ерөнхий шаардлага MNS 6437:2014 Үндэсний стандартыг шинэчлэн боловсруулсан.

Бид менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтыг шударга ёсны зарчимд ямагт нийцүүлж хэрэгжүүлж байхыг амлаж байна:

 • Баталгаажуулалтын үйл явцад оролцож байгаа ажилтнуудыг ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх нөхцлийг бүрдүүлж ажиллана.
 • Баталгаажуулалтыг зөвлөх үйлчилгээнээс ангид явуулах нөхцлийг хангаж ажиллана.
 • Баталгаажуулалтын шийдвэрийг хараат бус байдлаар гаргах нөхцлийг хангаж ажиллана.
 • Баталгаажуулалтын шударга байдалд нөлөөлж болох эсвэл нөлөөлсөн үйл ажиллагааны дагуу тухай бүр хариу арга хэмжээг авч байна.

1. Ерөнхий зүйл
Энэхүү бодлогыг Монгол Улсын Байгууллагын нууцын тухай хууль, MNS ISO/IEC 17021-1:2016 стандартын нууцлалд хамаарах шаардлагад нийцүүлэн боловсруулсан. Компаний мэдэлд байгаа чухал мэдээллийг (цаасан, цахим гэх мэт бүх хэлбэр орно) хүлээж авах, хадгалах, дамжуулах, хэрэглэх, эдгээр мэдээллийг буруугаар ашиглахаас хамгаалах, нууцлалыг хадгалах зорилгоор энэхүү баримт бичгийг боловсруулсан.

2. Хамрах хүрээ
Энэхүү бодлого Эс Эф Си Эс ХХК (цаашид “Компаний” гэх)-ийн үндсэн болон гэрээгээр ажил гүйцэтгэж байгаа ажилтнууд болон нууц мэдээлэлд нэвтрэх эрхтэй зөвлөлийн гишүүд, хөрөнгө оруулагч, гэрээт байгууллагын ажилтан гэх мэт бүх хүнд хамаарна.

3. Нэр томъёо ба тодорхойлолт
Хэрэглэгчийн жагсаалт гэж Хэрэглэгчийн нэр, хаяг, үйл ажиллагааны чиглэл, холбоо барих мэдээлэл зэрэг багтсан жагсаалтыг хэлнэ

4. Бодлогын бүрэлдэхүүн
Хэрэглэгчийн жагсаалт гэж Хэрэглэгчийн нэр, хаяг, үйл ажиллагааны чиглэл, холбоо барих мэдээлэл зэрэг багтсан жагсаалтыг хэлнэ

 • 4.1 Компаниас нууц болон өмчийн эрхтэй гэж тодорхойлсон баримт бичгийг компаний үнэт зүйл гэж авч үзнэ. Дараах баримт бичиг нууц баримт бичгийн ангилалд хамаарна:
  • Хэрэглэгчийн жагсаалт (бодит ба төлөвлөгөөнд орсон);
  • Хэрэглэгч/хамтран ажилладаг байгууллагын мэдээлэл;
  • Байгууллагын арилжааны тухай мэдээлэл;
  • Нийтлэгдээгүй байгаа санхүүгийн мэдээлэл;
  • Ажил үйлчилгээний үйл явц, арга аргачлал, технологи;
  • Төлбөрийн хэмжээ;
  • Маркетингийн мэдээлэл;
  • Нийтлэгдээгүй зорилго, таамаглал;
  • Компанид хадгалж байгаа ажилтнуудын мэдээлэл.
 • 4.2 Хуулийн хүрээнд хамгаалалтад байх шаардлагатай мэдээллийн нууцлалыг хадгалах журмыг холбогдох хууль тогтоомж, гэрээнд заасан хэм хэмжээнд хадгалж, дамжуулна.
 • 4.3 Бизнесийн нууцад хамаарах баримт бичгийг зөвхөн компаний удирдлагын зөвшөөрлөөр дамжуулна.
 • 4.4 Мэдээлэлд нэвтрэхэд дараах дүрмийг баримтлана:
  • Компаний мэдээллийг мэдээллийн нууцлалыг хариуцсан томилогдсон ажилтны зөвшөөрөлгүй гадагш гаргахгүй байна.
  • Компаний мэдээллийг хувийн ашиг сонирхлын зорилгоор ашиглахыг хориглоно.
  • Компаний ажилтан зөвхөн өөрийн үйл ажиллагаанд хамаарах мэдээлэлд нэвтрэх эрхтэй байна.
  • Мэдээллийг цахимаар дамжуулж байгаа тохиолдолд нууцлалыг алдахгүй байх арга хэмжээг авсан байна.
  • Нууц мэдээллийг хамгаалалтгүй, цоожгүй саванд хадгалахыг хориглоно.
  • Мэдээллийг зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.
  • Нууц мэдээллийн бүх хуулбарыг ашиглаж дууссаны дараа устгасан байна
  • Компани нууц мэдээллийг хамгаалалттай байх нөхцлөөр хангаж, хяналт тавина.

5. Хариуцлага

 • 5.1 Энэхүү бодлогыг зөрчсөн ажилтанд холбогдох хариуцлагыг дараах байдлаар тооцно.
  • a) Нууцлалын дүрмийг санаатайгаар болон тогтмол зөрчих нь ажилтныг ажлаас чөлөөлөх нөхцөл бүрдсэн гэж үзнэ.;
  • b) Мэдээллийг хулгайлах, хууль бусаар задруулах гэх мэт ноцтой зөрчлийн үед холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд арга хэмжээ авна.
 • 5.2 Энэхүү бодлогыг санамсаргүйгээр зөрчсөн тохиолдол болгоныг судлаж, холбогдох ажилтанд холбогдох хариуцлагыг хүлээлгэнэ.
 • 5.3 Энэхүү бодлого Компаний үндсэн ажилтан ажлаас чөлөөлөгдсөнөөс хойш, гэрээт ажилтан ажил гүйцэтгэснээс хойш 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.