card

Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт

 

 

  • Бүтээгдэхүүний тохирлын баталгаа
    • Хөнгөн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн
    • Хүнсний бүтээгдэхүүн