card

Бүтээгдэхүүн, үйл явц болон үйлчилгээг баталгаажуулах байгууллагад тавих шаардлага ISO 17065 : 2013 давтан итгэмжлэл

Эс Эф Си Эс ХХК Бүтээгдэхүүн, үйл явц болон үйлчилгээг баталгаажуулах байгууллагад тавих шаардлага ISO/IEC 17065:2012 стандартаар ҮИТ-өөр дараах хамрах хүрээгээр давтан итгэмжлэгдлээ.

-HACCP (Эгзэгтэй цэгийн аюултай байдлыг шинжлэн хянах тогтолцоо)

-Органик бүтээгдэхүүн

-Тохирлын гэрчилгээ

-ХААЗД (Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал)

-Цэвэр ноолуур бэлтгэх боловсруулах дадал