card

Баталгаажуулалтыг түр зогсоох, хүчингүй болгох буюу хүрээ багасгах

Баталгаажуулалтыг түр зогсоох, хүчингүй болгох буюу хүрээ багасгах

  • Баталгаажуулалтын байгууллага нь баталгаажуулалтыг түр зогсоох, цуцлах буюу хүрээг багасгаж болно. 
  • Баталгаажуулалтын байгууллага нь баталгаажуулалтын шаардлагыг байнга буюу ноцтой зөрчих, баталгаажуулсан үйлчлүүлэгч шаардагдах давтамжтай магадлан хянах, давтан баталгаажуулалтын аудит явуулахыг эс зөвшөөрөх, баталгаажуулсан үйлчлүүлэгч сайн дураараа түдгэлзэх хүсэлт тавьсан зэрэг тохиолдолд баталгаажуулалтыг түр зогсоож болно. 
  •  Баталгаажуулалтыг түтгэзлүүлсэн тохиолдолд үйлчлүүлэгч байгуллагын баталгаажуулалтын мэдээллийг нийтэд нээллтэй байршуулж цахим мэдээллийн санд түтгэлзүүлсэн төлөвт оруулна.
  • Түр зогсоосноор, үйлчлүүлэгчийн менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалт нь түр хугацаагаар хүчингүй байна. Түр зогсоосон үед үйлчлүүлэгч нь баталгаажуулалтыг цаашдын сурталчилгаандаа хэвээр хадгалбал, баталгаажуулалтын байгууллага нь үйлчлүүлэгчид албадлагын арга хэмжээ авна.
  • Баталгаажуулалтын байгууллагаас тогтоосон хугацаанд түр зогсоох асуудлыг шийдвэрлэхэд амласнаа умартвал баталгаажуулалтын хүрээг багасгах, эсвэл цуцлах арга хэмжээ авна.