card

Сургалт

БИДНИЙ ТУРШЛАГА

Бид 2014 оноос хойш 1300 гаруй сургалтыг, жилд дунджаар 275 удаа хүнсний болон менежментийн тогтолцооны стандартын сургалтыг зохион байгуулсан.  Сургалтыг онлайн танхим, захиалгат хэлбэрээр, М1, М2, М3, М4 үе шаттай зохион байгуулж жилд 3000 гаруй хүнийг чадавхжуулсан байна.  Сургалтанд нийслэл болон хөдөө орон нутгийн аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүн хамрагддаг. 

БИДНИЙ ОНЦЛОГ

Үр дүнд сууриласан сургалтын хөтөлбөр - Сургалтын гарын авлага - Менежментийн тогтолцооны стандартын сургалт жилд дунджаар 275 удаа зохион байгуулдаг - Олон жилийн туршлагатай мэргэшсэн, чадварлаг багш - Дижитал сургалтын технологи

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

 • Менежментийн тогтолцооны стандартын сургалт, зөвлөх үйлчилгээ
 • Хүнс, ХАА, Хөнгөн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний стандартын сургалт - Төслийн менежментийн сургалт 
 • Сургагч багш/зөвлөх бэлтгэх сургалт - Хувь хүний хөгжлийн сургалт

СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭР

 • Танхим 
 • Захиалгат 
 • Онлайн 
 • Ганцаарчилсан 

СУРГАЛТЫН ҮЕ ШАТ

 • М1 (Модуль-1)-Танилцуулах сургалт ( сонирхсон хүн бүрт нээлттэй ) 
 • М2 (Модуль-2)-Хэрэгжүүлэх арга зүй ( стандартын мэдлэгтэй хүн бүрт нээлттэй ) 
 • М3 (Модуль-3)-Дотоод аудитын сургалт ( М2-т суралцсан хүнд нээлттэй )
 • М4 (Модуль-4)-Тэргүүлэх аудитын сургалт ( шаардлага хангасан хүнд нээлттэй )

ЭНД ДАРЖ СУРГАЛТАНДАА БҮРТГҮҮЛНЭ ҮҮ.