card

ЭС ЭФ СИ ЭС ХХК-ИЙН ШУДАРГА БАЙДЛЫН БОДЛОГО

Бид менежментийн тогтолцооны болон бүтээгдэхүүн, үйл явц, үйлчилгээний  баталгаажуулалтыг шударга ёсны зарчимд ямагт нийцүүлж хэрэгжүүлж ажиллана:

  • Баталгаажуулалтын үйл явцад оролцож байгаа ажилтнуудыг ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх нөхцлийг бүрдүүлж ажиллана.  

  • Баталгаажуулалтыг зөвлөх үйлчилгээнээс ангид явуулах нөхцлийг хангаж ажиллана. 

  • Баталгаажуулалтын шийдвэрийг хараат бус байдлаар гаргах нөхцлийг хангаж ажиллана. 

  • Баталгаажуулалтын шударга байдалд нөлөөлж болох эсвэл нөлөөлсөн үйл ажиллагааны дагуу тухай бүр хариу арга хэмжээг авч байна.  

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Г.УНДАРЪЯА